ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและสิทธิเสรีภาพในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ความรู้เกี่ยวกับงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  1. การขอรับเงินค่าประกันตัวคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
  2. ขั้นตอนการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษารหว่างศาลตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วย การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษดาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2559
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 13 รายการ ( 9 ลำดับ )
  5. แบบคำร้องขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งระหว่างศาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด